X
press enter »
MK
EN
проф. д-р Љубица Кардалеска - Радојкова
Факултет за странски јазици

Функција: Декан, Јазици
Образование:
Предмети:


Кратко наративно био:

Како доктор по филолошки науки, нејзините истражувачки интереси во доменот на лингвистиката се насочени кон јазичните системи на англискиот како странски јазик и македонскиот јазик, низ контрастивната анализа, примената на преводот, усвојувањето на читањето како јазична вештина. Интересот за јазикот, особено контрастивните проучувања, има можност да ги продлабочи како член на лингвистичките средби во Истражувачкиот центар за ареална лингвистика при МАНУ. Дополнително, преку воспоставувањето на двата јазични системи, сложеноста на изразните можности на англискиот и на македонскиот јазик ја осознава преку ангажмани на преведувачки проекти во Краков и Варшава, Полска, Талин, Естонија, Стокхолм и Упсала, Шведска, како и преку преведување на официјални документи и текстови од областа на книжевноста. Сегменти од подрачјето на усвојувањето странски јазици има можност да ги истражува преку учество на проект насловен ,,Ефектите од раното учење странски јазици” одобрен од Министерството за образование и наука на РМ. Интересот за областа на усвојувањето на јазикот, вклучително и специфичните јазични тешкотии ја доведуваат во соработка со Институтот за експериментална фонетика и патологија на говор во Белград каде завршува обуки на тема Билингвизам, Препознавање и превенирање проблеми во јазичниот развој кај децата, со акцент на читањето како јазична вештина. По завршувањето на обука во Велика Британија (Лондон), од областа методика на наставата по англиски како странски јазик, се стекнува со меѓународно признат сертификат (Cambridge CELTA). Резултатите од истражувањата во наведените области се вградени во статии за потребите на стручни и научни собири, како  и во учебни помагала.

Предмети кои ги предава/лa:

 1. Морфологија на англискиот јазик
 2. Теории и техники на преведување
 3. Социолингвистика
 4. Англиски јазик во струка

Теми и области во кои менторира дипломски работи и магистерски трудови:

 1. Теории и техники на преведување
 2. Контрастивна анализа
 3. Социолингвистика

Истражувачки интерес:

 1. Граматика на англискиот и на македонскиот јазик
 2. Контрастивна анализа
 3. Социолингвистика
 4. Усвојување и специфики на јазичната вештина читање

Објавени трудови:

 1. “Captions for Text-Based Visuals and Texts as a Learning Aid for Dyslexics” во The World of Languages: Contemporary Outlook, Cambridge Scholars Publishing. Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, 2021
 2. “Metaphors as a tool in political speeches. Student reflections” во Зборник на трудови English in Higher Education, ESP and CLIL, Szeged, 2021, стр. 77-85
 3. ,,Општествено-хуманистичките науки во изменетите парадигми на современото доба”, Спектрум 1, 2000, стр. 15-24
 4. “A Comparison of the Effects of Two Reading Comprehension Approaches: Metacognition and Graphic Organizers - A Case Study of a Reader with Dyslexia” во Current Topics in Language and Literature: An International Perspective, Cambridge Scholars Publishing, 2019, стр. 139-148
 5. "Teachers as material designers - insights from designing an ESP course book in English for political science and diplomacy" (во ко-авторство со Габриела Неделкоска) - Positioning English for Specific Purposes in an English Language Teaching Context, University of Nis, Serbia, no.1, јули 2018, стр. 94-100.
 6. "Revisiting the view of phonological and phonemic awareness as early predictors in reading difficulties" (во ко-авторство со Александра Каровска-Ристовска) VIZIONE Skopje 29/2018, јануари 2018, стр. 23-31;
 7. “Parallel Thinking Tools in ESP language instruction” Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, University of Nis, Vol. 4, no.2, 361-365, стр. 2016;
 8. “Points of intersection between linguistics and law-enforcement”, Меѓународен годишник на Факултетот за безбедност, 2016/2, стр. 94-100
 9.  “Individualized approach as a form of adjustment in reading instruction for dyslexic pupils” International magazine for social sciences VIZIONE Skopje 24/2015, стр. 47-57.
 10.  “On parents’ beliefs about early second language acquisition”, Зборник на трудови – Конференција ELLSEE – Филолошки факултет, Катедра за англиски јазик, Белград, 2014.
 11. “The impact of jigsaw approach on reading comprehension in the ESP classroom” – Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes –University of Nis, Serbia, Vol.1, no.1, 2013, стр. 53-58.
 12. “Active learning techniques as instructional tools aimed at fostering reading comprehension in the ESP classroom”, Department of Foreign Languages, Academy of the Interior Troops, Ministry of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine, 2013;
 13. ,,Воведување странски јазици на рана возраст – биолошки и социолошки фактори’’, Литературен збор (4-6), 2012;
 14. ,,Развојната дислексија како јазична тешкотија”, Литературен збор (1-3), 2012;
 15. ,,Влијанието на контрастивниот приод при совладувањето на семантичкиот опсег на англискиот сегашен перфект” -  Зборник на рецензирани трудови - Конференција - Филолошка истраживања данас,  Белград,  2012;
 16. ,,Најзастапени тешкотии при усвојувањето на компонентите на англискиот сегашен перфект од страна на говорителите со македонски мајчин јазик” – Зборник на рецензирани трудови - Меѓународен конгрес за применета лингвистика, Нови Сад, 2011;
 17. ,,Ambiguity as an instrument in verbal expression”, Komunikacija i kultura, issue II - online journal (peer-reviewed), 2011;
 18. ,,Континуитет во јазичното образование  на сите нивоа на формалниот образовен систем”, Зборник на трудови, Конференција – Наука и савремени универзитет, Ниш, 2011;
 19. ,,Јазичен пуризам и јазична глобализација врз примери од современиот македонски јазик”, Јазикот наш денешен, книга 20, Институт за македонски јазик, Скопје, 2011;
 20. ,,Статусот на негацијата во реченични структури со композитот додека не”,  Прилози на МАНУ, XXXVI, 1-2 (посветен на акад. Зузана Тополињска), 2011;
 21. ,,Специфики на говорниот развој кај близнаците”, Литературен збор (1-3), 2009;
 22. ,,Синонимските низи при усвојувањето на вокабуларот”, Литературен збор (4-6), 2009;
 23. “Verbs + ing forms and Verbs + (to) Infinitive” - distinctions  - HUPE – Newsletter, Загреб, 2009;
 24. ,,Јазикот и социјалниот престиж”, Годишен зборник на трудови, Универзитет ФОН, 2009;
 25. “Building and Maintaining an Adequate Vocabulary”, MELT - Newsletter, ELTA, Белград, 2008;
 26. ,,Експоненти на адверсативната релација во англискиот и во македонскиот јазик”, Slavia Meridionalis, Полска академија на науките и уметностите, 2003;
 27. ,,Формални експоненти на семантичката категорија Определеност - контрастивна анализа на употребата на членот во англискиот и во македонскиот јазик” – Зборник на рецензирани трудови, Научен собир, Adam Mickiewicz University, Познан, Полска, 2003;
 28. Превод на англиски на поглавје од е,,Синтаксичка деривација” ,, Полски – македонски, Граматичка конфронтација”  (бр. 6) – од акад. Зузана Тополињска, МАНУ, 2003;
 29. ,,Bilingual children”  – II Меѓународен симпозиум за билингвизам, Универзитет Виго,  Шпанија,2002;
 30. ,,Уривањето на Кулата Вавилонска – благослов или проклетство” - Зборник на трудови - Поглавје Преведување – Конференција за применета лингвистика, Нови Сад, 2001.

Универзитетски учебници:

 1.  Специфични тешкотии во учењето (Дислексија, Дисграфија, Дискалкулија и Диспраксија) (во ко-авторство со Александра Каровска Ристовска и Горан Ајдински), Филозофски факултет, УКИМ, Скопје, 2016
 2. Процена и стратегии за работа со ученици со дислексија, дискалкулија, дисграфија и диспраксија (во ко-авторство со Александра Каровска Ристовска, Горан Ајдински и Орхидеја Шурбановска), Филозофски факултет, УКИМ, Скопје, 2018
 3. Компендиум на англиски текстови  (со јазични вежби за лексика и анализа на текст)  Учебно помагало за англиски јазик во струка (Политички науки, меѓународни односи и дипломатија), 2021