ЗАПИШУВАЊЕ НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ЗА ВТОР ЦИКЛУС

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ ДЕКА ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА ЌЕ СЕ ОДВИВА ВО ПЕРИОДОТ ОД 10.12.2019 – 13.12.2019 ГОД.

ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ДОСТАВИ ЦЕЛОСНО ПОПОЛНЕТ СЕМЕСТРАЛЕН ЛИСТ ( СО ВНЕСЕНИ ПРЕДМЕТИ, ПРОФЕСОР, КРЕДИТИ ) И УПЛАТА ЗА ТАКСЕНА МАРКА ВО ВРЕДНОСТ ОД 50,00 ДЕН.
          ЗА ДА СЕ ЗАПИШЕ СЕМЕСТАР СТУДЕНТОТ ТРЕБА ДА  ИМА УПЛАТЕНО ДЕЛ ОД ШКОЛАРИНАТА  (СПОРЕД ПРЕТХОДНО ПОТПИШАНИОТ ДОГОВОР)  ЗА АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА.

СТУДЕНТИТЕ КОИ НЕМА ДА ДОСТАВАТ СЕМЕСТРАЛЕН ЛИСТ ЌЕ ИМ БИДЕ ОНЕВОЗМОЖЕНО ПОСЕТУВАЊЕ НА НАСТАВА И ПОЛАГАЊЕ НА КОЛОКВИУМИ.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?