Список на е-пошта на наставен и соработнички кадар

Согласно одлуката за продолжување на мерките за спречување на ширењето на коронавирусот, предавањата, вежбите и испитната сесија ќе продолжат да се изведуваат преку апликацијата за далечинско учење Teams. Наставниот и соработничкиот кадар и понатаму ќе биде достапен за електронска комуникација.

За дополнителни консултации со предметните професори можете да се обратите на нивните е-маил адреси. Во продолжение интегриран список на наставниот кадар со нивните е-маил адреси: 

Професор Е-пошта
 
Марина Кантарџиева marina.kantargjieva@fon.edu.mk
Билјана Пулеска Јанушевска biljana.puleska@fon.edu.mk
Нано Ружин nano.ruzin@fon.edu.mk
Љубомир Данаилов Фрчкоски frckoski@fon.edu.mk
Саво Ашталкоски savo.ashtalkoski@fon.edu.mk
Љубица Кардалеска - Радојкова ljubica.kardaleska@fon.edu.mk
Никола Поповски nikola.popovski@fon.edu.mk
Марија Ветероска marija.veteroska@fon.edu.mk
Митасин Беќири mitasin.beqiri@fon.edu.mk
Ристо Малчески risto.malcheski@fon.edu.mk
Ќире Јаќимоски kire.jakimoski@fon.edu.mk
Назми Маљичи nazmi.maliqi@fon.edu.mk
Мирко Трипуноски mirko.tripunoski@fon.edu.mk
Татјана Велкова tatjana.velkova@fon.edu.mk
Методија Анѓелески metodija.angeleski@fon.edu.mk
Благоја Спиркоски blagoja.spirkoski@fon.edu.mk
Оливер Илиев oliver.iliev@fon.edu.mk
Стефан Буџакоски stefan.budzakoski@fon.edu.mk
Магдалена Дамјаноска magdalena.damjanovska@fon.edu.mk
Мерсел Билали mersel.biljali@fon.edu.mk
Александар Поповски apopovski16@yahoo.com
Ана Лазарова - Никовска ana.lazarova-nikovska@fon.edu.mk
Зунун Зунуни zunun.zununi@fon.edu.mk
Нада Петрушева natka.petrusheva@fon.edu.mk
Мумен Абуаркуб mumen.abuarkub@fon.edu.mk
Гоце Галев gocegalev@gmail.com
Флорије Мифтари florije.miftari@fon.edu.mk
Стефан Јакимовски stefan.jakimovski@fon.edu.mk
Сејдефа Џавче sejdefa.dzafche@fon.edu.mk
Александар Чавлески aleksandar.chavleski@fon.edu.mk
Елена Тодорова elena.todorova@fon.edu.mk
Александра Србиновска Дончевски aleksandra.srbinovska@fon.edu.mk
Татијана Ашталкоска Балоска tatijana.ashtalkoska@fon.edu.mk
Лиза Пантековска liza.pantekovska@fon.edu.mk
Насер Етеми naser.etemi@fon.edu.mk
Мимоза Клековска mimoza.k@fon.edu.mk
Игор Шокароски igor.shokarovski@fon.edu.mk
Ирена Ашталкоска irena.ashtalkoska@fon.edu.mk
Радица Дишлиеска Граматикова radica.dishlieska.gramatikova@fon.edu.mk
Леонид Џинески leonid.djinevski@fon.edu.mk
Весна Јованова Симева vesna.jovanovasimeva@fon.edu.mk
Александар Рашковиќ aleksandar.raskovic@fon.edu.mk
Зорица Силјановска zorica.siljanovska@fon.edu.mk
Лазар Арсовски lazar.arsovski@fon.edu.mk
Тања Китановска Стојковска tanja.kitanovska@fon.edu.mk
Ќазиме Шерифи qazime.sherifi@fon.edu.mk
Јасмина Трајкоска jasmina.trajkoska@fon.edu.mk
Арлинда Кадри Шахиновиќ arlinda.shahinovik@fon.edu.mk
Татјана Срцева Павловска tatjana.srceva.pavlovska@fon.edu.mk
Милош Милосављевиќ milosh.milosavljevic@fon.edu.mk
Антонио Аранѓеловиќ antonio.arangelovic@fon.edu.mk
Татјана Ќурчинска - Пепељугоска tanja.pepelugoska@fon.edu.mk
Анита Глигорова anita.gligorova@fon.edu.mk
Арбреша Ибрахими arbresha.ibrahimi@fon.edu.mk
Ѓорѓи Какашевски gorgik@fon.edu.mk
Наташа Тодоровска natasa.todorovska@fon.edu.mk
Гордан Георгиев gordan.georgiev@fon.edu.mk
Лилјана Димевска liljana.dimevska@fon.edu.mk
Јасна Грујоска jasna.grujoska@fon.edu.mk
Едона Арифи Садику edona.arifi@fon.edu.mk
Каљтрина Елези Кулиќи kaltrina.elezi@fon.edu.mk
Искра Стаменковска iskra.stamenkovska@fon.edu.mk
Самир Салиевски samir.salievski@fon.edu.mk
Маја Саревска maja.sarevska@fon.edu.mk
Зинет Асани zinet.asani@fon.edu.mk
Катерина Аневска katerina.anevska@fon.edu.mk
Силвана Јовческа silvana.jovcheska@fon.edu.mk
Александра Јовановска aleksandra.jovanovska@fon.mk
Марко Ружин marko.ruzin@fon.edu.mk
Наташа Алексоска natasha.aleksoska@fon.edu.mk
Елена Танева elena.taneva@fon.edu.mk
Габриела Неделкоска gabriela.nedelkoska@fon.edu.mk
Зоран Механџиски zmehadziski@yahoo.com
Ана Јанкуловска ana.jankulovska@fon.edu.mk
Белма Хаџикамбер belma.hadjikamber@fon.edu.mk
Екрем Халимовски ekrem.halimovski@fon.edu.mk
Елвис Имероски elvis@fon.edu.mk
Имране Морина imrane.morina@fon.edu.mk
Славчо Димитров slavco.dimitrov@fon.edu.mk
Екатерина Намичева ekaterina.namiceva@fon.edu.mk
Александар Алексоски aleksandar.aleksoski@fon.edu.mk
Виолета Ангелкоска violeta.angelkoska@fon.edu.mk
Валбона Истрефи valbona.istrefi@fon.edu.mk
Сефада Имероска sefada.imeroska@fon.edu.mk
 

 

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?