Одбрана на магистарски труд - кандидат Артан Ајро, датум: 24.06.2020 , време: 12:00 часот

Одбрана на магистарски труд

Кандидат: Артан Ајро

Почитувани,

На ден 24.06.2020 година во 12:00 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистарски труд на кандидатот Артан Ајро со наслов: “Постапка за изрекување и извршување на конфискација на имот и имотна корист и одземање предмети во македонското казнено законодаство”, под менторство на Проф. д-р Татијана Ашталкоска-Балоска.

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до tatijana.ashtalkoska@fon.edu.mk најдоцна до 23.06.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?