Одбрана на магистерски труд - кандидат Менду Асани, датум: 24.06.2020, време: 14:00 часот

Одбрана на магистерски труд 

Кандидат: Менду Асани

Почитувани,

На ден 24.06.2020 година во 14 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Менду Асани со наслов: “Меѓусоседски односи на Р.Македонија - со посебен осврт соработка со Р. Грција”, под менторство на  проф. д-р Назми Маљичи.

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до nazmi.maliqi@fon.edu.mk најдоцна до 23.06.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?