X
press enter »
MK
EN

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат студентите на прва и втора година на студии дека при запишувањето на следниот (зимскиот) семестар во академската 2012/2013 година, имаат обврска да достават ПОТВРДА ЗА ПОСЕТЕНА ПРАКТИЧНА НАСТАВА, како УСЛОВ за упис на повисока студиска година, утврден со Законот за високото образование.
Практичната настава не може да биде пократка од 30 дена.