Одбрана на магистерски труд - кандидат Ивана Арсовска, датум: 25.06.2020, време: 11:00 часот

Одбрана на магистерски труд 

Кандидат: Ивана Арсовска

Почитувани,

На ден 25.06.2020 година во 11 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Ивана Арсовска со наслов:"Банкарската супервизија како предуслов за стабилен банкарски систем", под менторство на проф. Д-р Саво Ашталкоски.

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до savo.ashtalkoski@fon.edu.mk најдоцна до 24.06.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?