Одбрана на специалистички труд - кандидат Шпреса Лимани, датум: 03.07.2020, време: 16:00 часот

Одбрана на специалистички труд

Кандидат: Шпреса Лимани

Почитувани,

На ден 03.07.2020 година во 16 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на специалистички труд на кандидатот Шпреса Лимани со наслов:" Соработка на Хашкиот Суд со балкански земји со посебен осфрт соработка со Република Северна Македонија ", под менторство на проф. д-р Назми Маљичи.

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до nazmi.maliqi@fon.edu.mk најдоцна до 02.07.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?