Одбрана на магистерски труд - кандидат Розита Ѓоргиевска, датум: 24.07.2020, време: 09:30 часот

Одбрана на магистерски труд 

Кандидат: Розита Ѓоргиевска

Почитувани,

На ден 24.07.2020 година во 09:30 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Розита Ѓоргиевска со наслов: "Modifying affective filters through alternative homework assignments to improve communicative competence in English as a foreign language with students in primary school"  („Модифицирање на афективните филтри преку алтернативни домашни задачи за подобрување на комуникативната компетенција на англиски како странски јазик кај ученици од основно образование“), под менторство на проф. д-р Ана Лазарова.

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до ana.lazarova-nikovska@fon.edu.mk најдоцна до 23.07.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?