Одбрана на специалистички труд - кандидат Амина Факиќ, датум: 20.07.2020, време: 20:00 часот

Одбрана на специалистички труд

Кандидат: Амина Факиќ

Почитувани,

На ден 20.07.2020 година во 20:00 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на специалистички труд на кандидатот Амина Факиќ со наслов:"Употреба на кредитните картички во македонското банкарство со посебен осврт на Халк банка АД Скопје", под менторство на проф. д-р Саво Ашталкоски.

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до savo.ashtalkoski@fon.edu.mk најдоцна до 19.07.2020година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?