Одбрана на дипломски труд - кандидат Марија Велковска, датум: 28.07.2020, време: 09:30 часот

Одбрана на дипломски труд

Кандидат: Марија Велковска

Почитувани,

На ден 28.07.2020 година во 09:30 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на дипломскиот труд на кандидатот Марија Велковска со наслов:" Превод на ономатопејата во македонските стрипови ", под менторство на проф. д-р Ана Лазарова

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до ana.lazarova-nikovska@fon.edu.mk најдоцна до 27.07.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?