Одбрана на магистерски труд - кандидат Баки Шабани, датум: 16.09.2020

Одбрана на магистерски труд 

Кандидат: Баки Шабани

Почитувани,

На ден 16.09.2020 година во , на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатот Баки Шабани  со наслов: "Анализа на елементите на кривичната одговорност - Analiza e elementeve të përgjegjësisë penale", под менторство на Проф. Насер Етеми.

Сите заинтересирани кои сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до naser.etemi@fon.edu.mk најдоцна до 15.09.2020 година, 16:00 часот.

Ви се допаѓа ли ФОН Универзитет?